Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2013

importante

January 13 2012

importante

Przykazania Leszka Kołakowskiego

Po pierwsze przyjaciele.

A poza tym:

Chcieć niezbyt wiele.
Wyzwolić się z kultu młodości.
Cieszyć się pięknem.
Nie dbać o sławę.
Wyzbyć się pożądliwości.
Nie mieć pretensji do świata.
Mierzyć siebie swoją własną miarą.
Zrozumieć swój świat.
Nie pouczać.
Iść na kompromisy ze sobą i światem.
Godzić się na miernotę życia.
Nie wierzyć w sprawiedliwość świata.
Z zasady ufać ludziom.
Nie skarżyć się na życie.
Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.
Reposted fromkrecia krecia vialaperla laperla

January 07 2012

importante
7188 be16
Reposted fromIzzabel Izzabel viac1oudy c1oudy
importante
0073 e3b3
Reposted fromseraphic seraphic
importante
7125 a10d
Reposted fromproof proof vianieznajoma nieznajoma
importante
1813 7bdc
Reposted fromiforgot iforgot viamerigold merigold
importante
importante
0375 69db

sweetestslut:

Yeah, kind of a requirement actually 

Reposted fromtoudii73 toudii73 viac1oudy c1oudy
importante
importante
Są godziny, które liczą się podwójnie, i lata niewarte jednego dnia.
— Krzysztof Teodor Toeplitz
importante
8595 2908
-and acceptance of the real me.

Dziękuję Ci, że jesteś.
importante
Musisz brać za siebie odpowiedzialność. Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku, ani wiatru, ale możesz zmienić siebie. To jest coś, nad czym masz władzę.
— Jim Rohn
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

November 25 2011

importante
A dziś Cię kocham o całe wczoraj mocniej.

— Lolita
Reposted frombarkwithme barkwithme vianamietnosci namietnosci

August 26 2011

importante
importante
9805 98c1
Reposted fromcieszypucha cieszypucha viaBabson Babson
importante
2242 d35f 500
importante
4639 b225 500
importante
Reposted fromseraphic seraphic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl